Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin korzystania z usługi Flobo świadczonej drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na automatyzacji finansów, tj. m.in. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne, warunki zawierania i rozwiązywania umów, postępowanie reklamacyjne, ochronę danych osobowych oraz obowiązki i odpowiedzialność.
  2. Usługa Flobo działa pod adresem https://panel.flobo.io i świadczona jest przez SELENATE s.c. ul. Grzegórzecka 78/8, 31-559 Kraków NIP: 6751360363.
  3. Warunkiem korzystania z usługi świadczonej przez Usługodawcę jest akceptacja i przestrzeganie postanowień Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia wykupienie abonamentu i korzystanie z usługi Flobo.
  4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w myśl art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Definicje
  1. Usługodawca – SELENATE s.c. ul. Grzegórzecka 78/8, 31-559 Kraków NIP: 6751360363 lub Flobo
  2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c.) 
  3. Usługa, Usługa Flobo – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną usługa polegająca na automatyzacji finansów przedsiębiorców, działająca jako SaaS,
  4. Cennik – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, określający wysokość opłat za usługę Flobo.
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. Na warunkach określonych w Regulaminie, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem serwisu internetowego Usługodawcy, usługę w postaci automatyzacji finansów przedsiębiorców polegającą na prowadzeniu Konta w serwisie internetowym, w którym Usługobiorca będzie miał możliwość kontrolowania terminowości płatności kontrahentów, automatycznego księgowania wpłat oraz automatycznej windykacji wierzytelności po wcześniejszym ustaleniu jej zasad. 
  2. Dla uzyskania dostępu do Usługi Flobo Usługobiorca po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i opłaceniu abonamentu zakłada Konto, które będzie prowadzone w serwisie internetowym Usługodawcy.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Usługa Flobo jest realizowana od momentu założenia Konta do czasu jego usunięcia.
  2. Usługa Flobo jest usługą odpłatną. Usługodawca oferuje Usługobiorcy usługi Flobo, których specyfikacja została wskazana w 1 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ceny usługi przedstawione są w Cenniku.
  3. Usługodawca ogłasza zmiany w Cenniku poprzez udostępnienie jego nowej wersji w serwisie internetowym oraz wysłanie go na adres e-mail Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym.
  4. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę, w tym aktywuje konto, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz uiszczeniu stosownej opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem.
  5. Usługobiorca ma możliwość złożenia zamówienia na Usługę Flobo w serwisie internetowym przez 24 godziny na dobę, przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem czasu, w którym wystąpią przerwy techniczne. 
  6. Dla pomyślnej realizacji zamówienia złożonego przez Usługobiorcę konieczne jest dokonanie rejestracji w serwisie internetowym Usługodawcy poprzez prawidłowe, zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  7. Usługobiorca w formularzu rejestracyjnym podaje poprawny adres e-mail, na który zostanie wysłany niezbędny do podejmowania czynności w systemie internetowym Usługodawcy, link przekierowujący do potwierdzenia zamówienia, a także potwierdzenie złożenia zamówienia i jego realizacji.
  8. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia, braku jego opłacenia przez Usługobiorcę lub niemożności potwierdzenia z innych względów, w przeciągu 2 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.
  9. W formularzu rejestracyjnym Usługobiorca wskazuje swoje dane, wybiera pakiet usługi Flobo oraz metodę płatności.
  10. Zamówienie jest realizowane bezpośrednio po zaksięgowaniu na koncie bankowym Usługodawcy opłaty abonamentowej w wysokości odpowiadającej cenie za pakiet wybrany przez Usługobiorcę przy składaniu zamówienia.
  11. Usługobiorca po złożeniu zamówienia oraz po uiszczeniu opłaty abonamentowej otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wygenerowaną fakturę w formie elektronicznej, stanowiącą dowód uiszczenia opłaty abonamentowej.
  12. Okres abonamentowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.
  13. Usługobiorca po uzyskaniu dostępu do Konta ma możliwość wprowadzenia danych kontrahentów lub pobrania ich z programów księgowych. Lista programów księgowych komunikujących się z Usługą Flobo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  14. Po aktywacji Konta i uzyskaniu do niego dostępu Usługobiorca ma możliwość wybrać częstotliwość, treść oraz formę przypomnień o zapłacie lub wezwań do zapłaty, które będą wysyłane do kontrahentów w terminach ustalonych przez Usługobiorcę w opcjach Konta.
 5. Wymagania systemowe i techniczne
  1. Dla prawidłowego korzystania z Usługi konieczne jest korzystanie z urządzeń spełniających następujące wymogi techniczne i systemowe:
   1. system operacyjny Windows, Linux, iOS,
   2. przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox lub Internet Explorer, zaktualizowanej do najnowszej wersji,
   3. procesor 2 Ghz,
   4. 2 GB RAM.
  2. W przypadku warunków technicznych gorszej klasy istnieje prawdopodobieństwo możliwości korzystania z Serwisu internetowego, korzystanie może jednak być utrudniony lub ograniczone.
  3. Usługodawca zastrzega możliwość zapisywania na dysku lokalnym serwisu internetowego plików Cookies celem usprawnienia jego działania oraz zwiększenia jego wydajności. Usługobiorca jest zobligowany do konfiguracji przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający zapisywanie plików Cookies.
 6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów
  1. Umowa zostaje zawarta w przypadku:
   1. Poprawnego wypełnienia formularza znajdującego się na stronie https://panel.flobo.io/rejestracja
   2. Zgłoszenia chęci zawarcia umowy do Usługobiorcy SELENATE s.c.
  2. Umowa może być rozwiązana w następujących przypadkach:
   1. za porozumieniem stron
   2. w przypadku – nie uiszczenia przez Usługobiorcę należności w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę,
   3. ustania bytu prawnego Usługobiorcy
   4. rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu
   5. wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę – poprzez stosowną rezygnację elektroniczną na w ramach konta Flobo lub poprzez przesłanie na adres Grzegórzecka 78/8, 31-559 Kraków wiadomości zatytułowanej „Rezygnacja z Umowy Flobo ”, pod warunkiem, że zostanie przesłane z zarejestrowanego adresu email, lub też w inny sposób potwierdzi tożsamość. W tym przypadku umowa wygasa z końcem ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Flobo lub w przypadku innych zastrzeżeń w związku z korzystaniem z Usługi, Usługobiorca ma prawo złożyć reklamacje.
  2. Składając reklamację Usługobiorca powinien podać:
   1. imię i nazwisko lub nazwę i adres siedziby Usługobiorcy;
   2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
   3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
   4. datę zawarcia umowy o świadczenie Usług i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług – jeżeli termin rozpoczęcia świadczenia usług, określony w umowie został niedotrzymany z winy Usługodawcy;
   5. podpis reklamującego, w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  3.  Reklamację składa się:
   1. w formie elektronicznej, poprzez wysłanie na adres e-mail: info@flobo.io 
   2. listownie na adres Usługodawcy do doręczeń: Grzegórzecka 78/8, 31-559 Kraków
  4. Jeżeli w złożonej reklamacji Usługobiorca nie podał wszystkich informacji wskazanych w rozdziale VII. ust. 2 Regulaminu, a jest to konieczne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienie reklamacji w terminie 7 dni, wskazując zakres uzupełnienia oraz pouczając, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
  5. W przypadku nieuzupełnienia przez Usługobiorcę niezbędnych danych, zgłoszenie reklamacyjne traktuje się jako nie wniesione i nie podlegające rozpatrzeniu.
  6. Po zarejestrowaniu zgłoszenia reklamacyjnego Usługodawca ma 14 dni na jego rozpoznanie. Kontaktuje się z Usługobiorcą mailowo lub telefonicznie.
  7. Reklamacja może być złożona w terminie 14 dni od ostatniego dnia okresu abonamentowego, w którym doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Flobo.
  8. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
   1. nazwę Usługodawcy rozpatrującego reklamację;
   2. powołanie podstawy prawnej;
   3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
   4. w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;
   5. w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
   6. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym;
   7. podpis upoważnionego pracownika ADS, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
   8. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie czternastu (14) dni od dnia jej złożenia i reklamujący nie otrzyma informacji, że czas rozpatrzenia reklamacji przedłuży się (z podaniem powodów), uważa się, że taka reklamacja została uwzględniona.
   9. Postawienia niniejszego punktu dotyczą również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którym Kodeks cywilny przyznaje niektóre prawa konsumentów.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami.
  3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://flobo.io/polityka-prywatnosci/ 
 9. Obowiązki i odpowiedzialność
  1. Usługobiorca zobowiązuje się do:
   1. przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   2. niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie funkcjonowania serwisu internetowego lub mających wpływ na jego integralność,
   3. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
   4. podania prawdziwych danych, danych osobowych swoich oraz kontrahentów, adresu e-mail,
   5. do zgłaszania usterek i awarii występujących w serwisie internetowym zapewniającym dostęp do Usługi, na adres e-mail Usługodawcy: info@flobo.io,
   6. formułowania treści wezwań, które mają być wysyłane do kontrahentów, w sposób zgodny z normami dobrego zachowania, bez używania słów powszechnie uważanych za obelżywe,
   7. formułowania przypomnień oraz wezwań do zapłaty wysyłanych do kontrahentów dotyczących występujących w obrocie prawnym wierzytelności.
  2. Przy korzystaniu z Usługi Flobo Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od podejmowania zachowań spełniających znamiona czynów zabronionych przewidzianych w Kodeksie karnym, w szczególności nękania lub zniesławienia, lub ustawach szczególnych.
  3. W razie podejmowania zachowań wskazanych w ust. 3 Usługodawca ma możliwość dezaktywowania konta Usługobiorcy pomimo opłacenia całości okresu abonamentowego.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do:
   1. informowania Usługobiorcę, z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem, o przewidywanych pracach serwisowych lub technicznych powodujących przerwę w działaniu Usługi, lub zakłócenie w jej funkcjonowaniu,
   2. podejmowania wszelkie czynności mające zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie Usługi,
   3. podejmowania wszelkie czynności mające na celu ochronę danych osobowych,
   4. usuwania awarie występujące w serwisie internetowym w możliwie najkrótszym czasie.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Usługi Flobo wywołanych:
   1. awariami sprzętu,
   2. siłą wyższą,
   3. przerwami w dostawie prądu,
   4. przerwami w łączności z siecią Internet,
   5. problemami technicznymi wywołanymi nieuprawnioną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich,
   6. błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych,
   7. koniecznymi przerwami serwisowymi. eksploatacyjnymi, remontowymi lub przerwami technicznymi innego rodzaju prowadzonymi przez Usługodawcę.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Usługobiorcy spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Usługobiorcę z Usługi takich jak: utrata danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu, opóźnienia spowodowanych przerwami w łączności z siecią Internet, nieprawidłową transmisją lub innymi przerwami w świadczeniu Usług, spowodowanych przez czynniki niezależne od Usługodawcy.
  7. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody poniesione przez Usługobiorcę w związku z realizacją umowy o świadczenie usług, w tym w wyniku dostępu do jego danych osób nieupoważnionych, utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych jest realizowana po przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej określonej w Regulaminie.
  8. Usługodawca nie ingeruje w treść danych dotyczących kontrahentów Usługobiorcy, wprowadzonych przez niego do Konta lub przekazywanych przez programy księgowe i nie udostępnia osobom trzecim takich danych, z wyjątkiem sytuacji, w których przepisy prawa lub stosowna decyzja organów uprawnionych przepisami prawa nakazują inaczej.
  9. Usługodawca nie ponosi   odpowiedzialności  za  treść  danych wprowadzonych do Konta przez Usługobiorcę lub pobranych z programu księgowego i nie odpowiada za naruszenia prawa wynikające z ich treści.
  10. Usługodawca nie ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  wynikające  z  dostarczenia  przez   Usługobiorcę  nieprawdziwych  lub nieaktualnych informacji i danych.
  11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sformułowane przez Usługobiorcę treści wezwań, które mają być wysyłane do kontrahentów, w sposób niezgodny z normami dobrego zachowania, z użyciem słów powszechnie uważanych za obelżywe.
  12. Usługodawca nie ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  dostępu  do  informacji  Usługobiorcy,  w  wyniku  udostępnienia przez Usługobiorcę haseł dostępu osobom nieupoważnionym.
  13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań do świadczenia Usług, jeżeli nastąpiło to wskutek użycia przez Usługobiorcę urządzeń niespełniających wymogów technicznych określonych w rozdziale V. ust. 5.
 10. Odstąpienie od umowy Konsumenta
  1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
  2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Usługobiorcy wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do konta.
  4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Postawienia niniejszego punktu dotyczą również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którym Kodeks cywilny przyznaje niektóre prawa konsumentów.
 11. Dane osobowe i pliki cookies
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami. 
  3. W przypadku przetwarzania danych osobowych klientów Usługobiorcy, Administratorem tych danych osobowych, jest Usługobiorca. Usługobiorca w przypadku powierzenia danych osobowych zawiera Umowę powierzenia stanowiącą załącznik 2 do Regulaminu.
  4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://flobo.io/polityka-prywatnosci/
 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
   2. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą,
   3. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
   5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
 13. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez przesłanie nowej wersji Regulaminu na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz poprzez umieszczenie aktualnej wersji w serwisie internetowym.
  2. Zmiany w Regulaminie wiążą Usługobiorcę, jeżeli zostanie on prawidłowo poinformowany o zmianach, w sposób wskazany pkt 1 powyżej i nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia poinformowania.
  3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało się stać nieważne, nie wpływa to na ważność całego Regulaminu, który w pozostałej części pozostaje nienaruszony.
  4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w związku z Usługą, Strony będą rozstrzygać na drodze polubownego rozwiązania sporu. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, o rozstrzygnięciu sprawy zdecyduje sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.