REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI „Wyciągi bankowe Flobo” świadczonej drogą elektroniczną 

 1. Postanowienia ogólne 
  1. Niniejszy Regulamin korzystania z usługi Wyciągi bankowe Flobo świadczonej drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na prostej wymianie wyciągów między Biurem rachunkowym a Klientem biura. 
  2. Usługa Wyciągi bankowe Flobo dostępna jest pod adresem https://wyciagi.flobo.io i świadczona jest przez Flobo sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 78/8, 31-559 Kraków, NIP: 6751771528. 
  3. Warunkiem korzystania z usługi świadczonej przez Usługodawcę jest akceptacja i przestrzeganie postanowień Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie aktywacji i korzystanie z Wyciągów Flobo.  
  4. Usługi świadczone na podstawie Regulaminu przeznaczone są dla przedsiębiorców zawierających umowę na podstawie Regulaminu w związku z działalnością gospodarczą, przez co nie obejmują ich wyłączenia i prawa należne konsumentom.  
 2. Definicje 
  1. Usługodawca – Flobo sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 78/8, 31-559 Kraków, NIP: 6751771528. 
  2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c.). 
  3. Usługa, Usługa Wyciągi bankowe Flobo – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną usługa polegająca na przygotowywaniu i udostępnianiu wyciągów bankowych dla biur rachunkowych, działająca jako SaaS. 
  4. Cennik – dokument znajdujący się na podstronie https://flobo.io/wyciagi-bankowe/ określający wysokość opłat za korzystanie z Usługi. 
  5. Okres próbny – 14 dniowy – bezpłatny okres testowy.  
  6. Klient – klient Biura rachunkowego posiadający konto w ramach Usługi. 
  7. Biuro rachunkowe – spółka lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą świadcząca usługi podmiotom gospodarczym w zakresie prowadzenia: ksiąg rachunkowych, uproszczonej księgowości oraz dokumentacji płacowej i kadrowej, posiadające konto w ramach Usługi. 
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 
  1. Na warunkach określonych w Regulaminie, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem serwisu internetowego Usługodawcy, usługę w postaci przygotowywania i przekazywania wyciągów z rachunku bankowego Klienta do Biura rachunkowego. 
  2. Dla uzyskania dostępu do Usługi, Usługobiorca po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zakłada Konto, które będzie prowadzone w serwisie internetowym Usługodawcy. 
  3. Konto Klienta obejmuje możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie wyciągów rachunku oraz jej wycofania.  
  4. Konto Biura rachunkowego obejmuje możliwość zarządzania odbieranymi wyciągami rachunku bankowego zgodnie z ustalonym harmonogramem.  
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 
  1. Usługa w postaci udostępnienia konta w ramach usługi świadczona jest bezpłatnie, do czasu jego usunięcia. 
  2. Postanowienia dotycząca konta Biura rachunkowego 
   1. Usługa Wyciągi bankowe Flobo jest usługą odpłatną. Usługodawca oferuje w stosunku do Biura rachunkowego Usługę, na zasadach opisanych w Regulaminie oraz zgodnie z wybranym pakietem w Cenniku.  
   2. Usługodawca ogłasza zmiany w Cenniku poprzez udostępnienie jego nowej wersji w serwisie internetowym oraz wysłanie go na adres e-mail Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym. Zmiany w Cenniku nie mają wpływu na aktualnie wykupione Usługi. 
   3. Świadczenie Usług następuje po rejestracji w ramach Usługi. 
   4. W okresie próbnym Usługobiorca otrzymuje Usługę Wyciągi bankowe Flobo bezpłatnie na okres 14 dni. Po upływie tego terminu, do dalszego świadczenia usług należy uiścić opłatę aktywacyjną zgodnie z Cennikiem.  
   5. Usługobiorca w formularzu rejestracyjnym podaje poprawny adres e-mail, na który zostanie wysłany niezbędny do podejmowania czynności w systemie internetowym Usługodawcy link przekierowujący do potwierdzenia zamówienia, a także potwierdzenia złożenia zamówienia i jego realizacji. 
   6. W ramach konta Usługobiorca wskazuje swoje poprawne dane, może również wybrać pakiet Usług. 
   7. Umowa jest realizowana bezpośrednio po akceptacji regulaminu, rozpoczęcie świadczenia Usług następuje po opłaceniu opłaty aktywacyjnej zgodnie z Cennikiem. Punkt 2 d stosuje się odpowiednio. 
   8. Biuro rachunkowe po złożeniu zamówienia oraz po uiszczeniu opłaty aktywacyjnej otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wygenerowaną fakturę w formie elektronicznej, stanowiącą dowód uiszczenia opłaty.  
   9. W ramach Usług, Usługobiorca ma możliwość wybrania odpowiedniego harmonogramu pobrania wyciągów bankowych. 
  3. Postanowienia dotycząca konta Klienta Biura rachunkowego 
   1. Dla pomyślnej realizacji zamówienia złożonego przez Usługobiorcę konieczne jest dokonanie rejestracji w serwisie internetowym Usługodawcy poprzez prawidłowe, zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wyrażenia zgody na przekazywanie wyciągów bankowych. 
   2. Usługobiorca w formularzu rejestracyjnym podaje poprawny adres e-mail, na który zostanie wysłany niezbędny do podejmowania czynności w systemie internetowym Usługodawcy, link przekierowujący do potwierdzenia zamówienia, a także potwierdzenia złożenia zamówienia i jego realizacji. 
   3. Umowa jest realizowana bezpośrednio po akceptacji regulaminu. 
   4. Usługobiorca po uzyskaniu dostępu do Konta ma możliwość wprowadzenia swoich danych. W ramach Konta Klienta dodatkowo istnieje możliwość wyrażenia zgody na przekazanie wyciągu rachunków bankowych do Biura rachunkowego. 
 5. Wymagania systemowe i techniczne 
  1. Dla prawidłowego korzystania z Usługi konieczne jest korzystanie z urządzeń spełniających następujące wymogi techniczne i systemowe: 
   1. system operacyjny Windows, Linux, iOS, 
   2. przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, zaktualizowanej do najnowszej wersji, 
   3. procesor 2 Ghz, 
   4. 2 GB RAM. 
  2. W przypadku warunków technicznych gorszej klasy istnieje prawdopodobieństwo możliwości korzystania z Serwisu internetowego, korzystanie może jednak być utrudniony lub ograniczone.  
  3. Usługodawca zastrzega możliwość zapisywania na dysku lokalnym serwisu internetowego plików Cookies celem usprawnienia jego działania oraz zwiększenia jego wydajności. Usługobiorca jest zobligowany do konfiguracji przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający zapisywanie plików Cookies. 
 6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów 
  1. Umowa zostaje zawarta w przypadku: 
   1. Poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego; 
   2. Wyboru odpowiedniego pakietu według Cennika, w przypadku Biura rachunkowego.  
  2. Umowa może być rozwiązana w następujących przypadkach:  
   1. ustania bytu prawnego Usługobiorcy 
   2. rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu  
   3. wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę – poprzez stosowną rezygnację elektroniczną w ramach konta Flobo.   
 7. Postępowanie reklamacyjne 
  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi lub w przypadku innych zastrzeżeń w związku z korzystaniem z Usługi, Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację. 
  2. Składając reklamację Usługobiorca powinien podać:  
   1. imię i nazwisko lub nazwę i adres siedziby Usługobiorcy; 
   2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; 
   3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 
   4. datę zawarcia umowy o świadczenie Usług i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług – jeżeli termin rozpoczęcia świadczenia usług, określony w umowie został niedotrzymany z winy Usługodawcy;  
   5. podpis reklamującego, w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 
  3. Reklamację składa się w formie elektronicznej, poprzez wysłanie na adres e-mail: info@flobo.io 
  4. Jeżeli w złożonej reklamacji Usługobiorca nie podał wszystkich informacji wskazanych w rozdziale VII. ust. 2 Regulaminu, a jest to konieczne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienie reklamacji w terminie 7 dni, wskazując zakres uzupełnienia oraz pouczając, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.  
  5. W przypadku nieuzupełnienia przez Usługobiorcę niezbędnych danych, zgłoszenie reklamacyjne traktuje się jako nie wniesione i nie podlegające rozpatrzeniu.  
  6. Po zarejestrowaniu zgłoszenia reklamacyjnego Usługodawca ma 14 dni na jego rozpoznanie. Kontaktuje się z Usługobiorcą mailowo lub telefonicznie. 
  7. Reklamacja może być złożona w terminie 14 dni od ostatniego dnia okresu wykupionego pakietu, w którym doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. 
  8. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie czternastu 14 dni od dnia jej złożenia i reklamujący nie otrzyma informacji, że czas rozpatrzenia reklamacji przedłuży się (z podaniem powodów), uważa się, że taka reklamacja została uwzględniona.  
 8. Ochrona danych osobowych 
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. 
  2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami. 
  3. W zakresie danych zawartych w ramach Wyciągów rachunków bankowych Administratorem jest Biuro rachunkowe. Usługodawca w zakresie danych wskazanych w Wyciągach rachunków bankowych jest podmiotem przetwarzającym, który zawarł z Biurem rachunkowym stosowną umowę powierzenia, która znajduje się pod adresem https://flobo.io/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych/ 
  4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://flobo.io/polityka-prywatnosci/ 
 9. Obowiązki i odpowiedzialność 
  1. Usługobiorca zobowiązuje się do: 
   1. przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
   2. niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie funkcjonowania serwisu internetowego lub mających wpływ na jego integralność, 
   3. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, 
   4. podania prawdziwych danych, danych osobowych, adresu e-mail, 
   5. do zgłaszania usterek i awarii występujących w serwisie internetowym zapewniającym dostęp do Usługi, na adres e-mail Usługodawcy: info@flobo.io
  2. Usługodawca zobowiązuje się do: 
   1. informowania Usługobiorcy, z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem, o przewidywanych pracach serwisowych lub technicznych powodujących przerwę w działaniu Usługi, lub zakłócenie w jej funkcjonowaniu, 
   2. podejmowania czynności mających zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie Usługi, 
   3. podejmowania czynności mających na celu ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, 
   4. usuwania awarii występujących w serwisie internetowym w możliwie najkrótszym czasie. 
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Usługi wywołanych: 
   1. awariami sprzętu, 
   2. siłą wyższą,  
   3. przerwami w dostawie prądu,  
   4. przerwami w łączności z siecią Internet,  
   5. problemami technicznymi wywołanymi nieuprawnioną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich,  
   6. błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych, 
   7. koniecznymi przerwami serwisowymi. eksploatacyjnymi, remontowymi lub przerwami technicznymi innego rodzaju prowadzonymi przez Usługodawcę, 
   8. przerwami i problemami technicznymi po stronie banków oraz partnera usługi- Easy Check sp. z o.o.. 
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Usługobiorcy spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Usługobiorcę z Usługi takich jak: utrata danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu, opóźnienia spowodowanych przerwami w łączności z siecią Internet, nieprawidłową transmisją lub innymi przerwami w świadczeniu Usług, spowodowanych przez czynniki niezależne od Usługodawcy. 
  5. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody poniesione przez Usługobiorcę w związku z realizacją umowy o świadczenie usług, w tym w wyniku dostępu do jego danych osób nieupoważnionych, utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych jest realizowana po przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej określonej w Regulaminu. 
  6. Usługodawca nie ingeruje w treść danych dotyczących kontrahentów Usługobiorcy, wprowadzonych przez niego do Konta lub przekazywanych przez programy księgowe i nie udostępnia osobom trzecim takich danych, z wyjątkiem sytuacji, w których przepisy prawa lub stosowna decyzja organów uprawnionych przepisami prawa nakazują inaczej.  
  7. Usługodawca nie ponosi   odpowiedzialności  za  treść  danych wprowadzonych do Konta przez Usługobiorcę lub pobranych z programu księgowego i nie odpowiada za naruszenia prawa wynikające z ich treści. 
  8. Usługodawca nie ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  wynikające  z  dostarczenia  przez   Usługobiorcę  nieprawdziwych  lub nieaktualnych informacji i danych. 
  9. Usługodawca nie jest administratorem danych osobowych, pochodzących z wyciągów bankowych. Wszelkie informacje przekazywane od Easy Check do biur rachunkowych, sa administrowane przez Biuro Rachunkowe.  
  10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do informacji Usługobiorcy, w wyniku udostępnienia przez Usługobiorcę haseł dostępu osobom nieupoważnionym.  
  11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań do świadczenia Usług, jeżeli nastąpiło to wskutek użycia przez Usługobiorcę urządzeń niespełniających wymogów technicznych określonych w rozdziale V. 
 10. Postanowienia końcowe 
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez przesłanie nowej wersji Regulaminu na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz poprzez umieszczenie aktualnej wersji w serwisie internetowym. 
  2. Zmiany w Regulaminie wiążą Usługobiorcę, jeżeli zostanie on prawidłowo poinformowany o zmianach, w sposób wskazany pkt 1 powyżej i nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia poinformowania. 
  3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało się stać nieważne, nie wpływa to na ważność całego Regulaminu, który w pozostałej części pozostaje nienaruszony. 
  4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w związku z Usługą, Strony będą rozstrzygać na drodze polubownego rozwiązania sporu. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, o rozstrzygnięciu sprawy zdecyduje sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. 
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.